Български | English
 

Регистрирана на: 23.04.2008;

Удостоверение № 118

Пререгистрирана 11.01.2012

Удостоверение № 118-2

 

 

За Контакти

Адрес: София,

ул. " Марагидик" 10-А, партер

гр.Бургас, жк. Изгрев, бл.109, вх.А, ет.3

Телефони:

тел./факс 028732904 ; 0894/329940; 0888/148792 - София;

0889/639639 - Бургас

Email:

beler_medikal@abv.bg; beler_med@mail.bg

belamed@abv.bg; beler_kan@mail.bg

 

ВЪПРОСИ - ОТГОВОРИ

 

Какъв е срокът за подаване на декларациите по чл.15 от ЗЗБУТ?

Срокът за подаване на декларациите по чл.15 е всяка година от 01.01.до 30.04.

  Къде се подава декларацията по чл.15?

Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път.

  Кой е задължен да подава декларация?

Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работници и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. 
Важно: Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами.

  За коя година подавам декларация в периода 01.01 - 30.04. 2016г.?

През отбелязания период се подава декларация за миналата 2015 година.

  Кога мога да подам само уведомление?

Ако имате подадена декларация (или уведомление), която е успешно приета и през предходната година не са настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на деклариране, можете да подадете само уведомление.

  При промяна на обстоятелствата подлежащи на деклариране е задължително подаването на декларация. Кои са тези обстоятелства?

Това са промени свързани с:
- наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
- основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
- работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
- опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
- необходимостта от използването на лични предпазни средства;
- работните места с видеодисплеи.

В частност това са обстоятелствата по: Раздел I, т.1 и 2; Раздел II, т.7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т.22, 24 , Част II, т.25, Част IV, т.33 от декларацията.

 

  Раздел II: Форма, съдържание и ред за подаване

  Как се изготвя декларацията по чл.15?

Декларацията се изготвя с помощта на специализиран софтуер, безплатно предоставен от ИА ГИТ, който можете да изтеглите от интернет сайта на агенцията.

  Как се изготвя уведомление?

Уведомлението се изготвя като се попълни бланка образец. Бланката съществува в специализирания софтуер за изготвяне на декларациите, а също така може да бъде изтеглена директно от интернет сайта на Главна Инспекция по Труда и да бъде попълнена на ръка.

  Как се подава декларация?

След като бъде изготвена декларацията може да бъде подадена по два начина:

1. Подаване на място: декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва. С помощта на софтуера за изготвяне се създава XML файл, който се записва на електронен носител (желателно е да НЕ е дискета). Електронният носител заедно с принтираната версия се занасят в териториалната дирекция „Инспекция по труда".

2. Подаване по електронен път: С помощта на софтуера за изготвяне се създава XML файл, който след това се подписва с електронен подпис преди да бъде изпратен. Това можете да направите със софтуера за подписване на файлове с УЕП (Универсален Електронен Подпис), предоставен Ви от съответния издател на универсалния електронен подпис или чрез вградения в ZBUT+ помощник за подписване като от менюто "Инструменти" изберете "Подписване с УЕП". След като вече сте подписали файла в сайта на Главна Инспекция по Труда отивате в раздел „Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ - Подаване на декларацията чрез интернет". Кликвате на връзката „Подаване на декларацията(уведомлението) по чл.15 от ЗЗБУТ чрез интернет" и попълвате формуляра, който ще се отвори. Прикачвате вече подписания с електронен подпис файл и кликвате „Изпрати".

  Как се подава уведомление?

Уведомлението се подава по същия начин както и декларацията. Единствената разлика е че при подаване на място не е необходимо да се носи записано на електронен носител уведомление - само подписаното и подпечатано хартиено такова.
Подаването на уведомление по електронен път е идентично с подаването на декларация по електронен път.

  Връща ли се електронният носител на подателя след приемането на информацията?

Да. Електронният носител се връща на подателя.

  Какво да правя след като съм подал декларацията/уведомлението?

1. При подаване на място: Изчаквате служителят, който приема информацията да прегледа XML файла, след което, ако всичко е наред той издава удостоверение с входящ номер и дата.
2. При подаване по електронен път: След като сте подал декларацията по описания начин ще получите отговор на електронната поща, която сте въвел при подписване на формуляра на интернет страницата на ИА ГИТ.
След като декларацията/уведомлението, което сте подал бъде обработенa ще получите втори отговор с входящ номер, този път на електронната поща, която сте въвел при създаването на декларацията с помощта на специализирания софтуер.

 

  Кога декларацията може да не бъде приета?

Това може да се случи в следните случаи:
1. При подаване на място, ако електронният носител не може да бъде възпроизведен от служителя в териториалната дирекция „Инспекция по труда" той се връща на подателя, като декларацията се счита за неподадена. В срок не по - дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемането, трябва да се предостави нов електронен носител.
2. Не се приемат декларации, съответно уведомления, на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на задължените лица.
3. При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА ГИТ в срок до 60 дни от датата на приемане писмено уведомява задължените лица за констатираните непълноти и нередовности, като с това определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.

  Кога декларацията ми ще бъде вписана в публичния регистър?

В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА ГИТ вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен регистър, който се публикува на интернет страницата на агенцията.
Важно: В случаите, когато са определени до 30 работни дни за отстраняването на непълноти и нередовности, срокът за вписване на подадената декларация започва да тече от датата на тяхното отстраняване.

  Какво съдържа публичният регистър?

1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;
2. наименование на предприятието;
3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;
4. адрес на предприятието;
5. име, презиме и фамилия на законния представител на задълженото лице;

  Как се съхраняват декларациите/уведомленията?

Декларациите, съответно уведомленията, се съхраняват и унищожават по ред и начин, определен от изпълнителния директор на ИА ГИТ.

 

  Раздел III: Въпроси по софтуера и начина на подаване

  Може ли декларацията/увдомлението да бъде подадено от представител на задълженото лице, който притежава Универсален електронен подпис (УЕП)?

Може.

  По какъв начин трябва да бъде упълномощен този, който подава декларацията, ако той НЕ е задълженото лице?

При подаване на място в съответната дирекция „Инспекция по труда" за приносителя не е необходимо пълномощно. При подаване чрез Интернет с УЕП от упълномощеното лице се изисква да притежава изрично пълномощно.
Важно: Пълномощното не е необходимо да е нотариално заверено.

  Как да ви изпратя пълномощното?

Пълномощното не се изпраща, а се съхранява при представителя на задълженото лице и при проверка се представа на служителите на Инспекция по труда.

  Възможно ли е с един електронен подпис да се подадат декларациите на няколко задължени лица?

Ако едно и също лице е законен представител на няколко задължени лица е възможно.

  Изпратих декларация по интернет, подписана с електронен подпис, но получих следното съобщение „Изпратеният файл е подписан с цифров сертификат, който не е УЕП". Какво означава това?

Декларацията следва да бъде подписана с УЕП, издаден от оторизиран доставчик на УЕП. След като сте получили такова съобщение, вероятно оперирате с електронен подпис, който е издаден от банка или друга подобна институция и НЕ е УЕП.

  Подадох декларация по чл.15, но по - късно установих, че в нея има грешка. Как мога да оправя грешката?

Веднъж приета в системата декларацията не може да бъде подменена с нова. Декларацията може да бъде върната за корекции след подаден сигнал за неточности/несъответствия от страна на задълженото лице в териториалната дирекция „Инспекция по труда". След отстраняване на грешките задълженото лице подава нова „коригирана" декларация.

  Възможно ли е изпращането на декларацията по куриер?

Да, но не е препоръчително, защото не се гарантира целостта на електронния носител.

 Как да разбера дали декларацията подадена по електронен път е получена успешно?

Проверка за получаване на декларация по електронен път може да бъде направена в дирекция „Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на задълженото лице или в публичния регистър

 

  Раздел IV: Въпроси относно попълването на декларацията

 

 

  Трябва ли да се подава декларация за ЕООД, което към 31.12.2015г. има назначени двама работници, които са в отпуск по бременност?

Да, трябва.

  Каква е разликата между ЕООД и ООД при условие, че и в ЕООД и в ООД няма работещ собственик, само самоосигуряващ се? Защо в ООД трябва да се подаде декларация, а в ЕООД не трябва?

В ЕООД участник е само едно лице и в този смисъл то само извършва дейността за своя сметка. В ООД с повече от един участник, същите се явяват лица, работещи в съдружие за своя сметка и като такива съгласно чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ във връзка с чл.14, ал.1 от ЗЗБУТ не са освободени от задължение да подават декларация.