Български | English
 

Регистрирана на: 23.04.2008;

Удостоверение № 118

Пререгистрирана 11.01.2012

Удостоверение № 118-2

 

 

За Контакти

Адрес: София,

ул. " Марагидик" 10-А, партер

гр.Бургас, жк. Изгрев, бл.109, вх.А, ет.3

Телефони:

тел./факс 028732904 ; 0894/329940; 0888/148792 - София;

0889/639639 - Бургас

Email:

beler_medikal@abv.bg; beler_med@mail.bg

belamed@abv.bg; beler_kan@mail.bg

 

Презентация

СТМ „ Белер медикъл” работи с микро, малки , средни и големи предприятия, като им осигурява качественото обслужване.

Сред нашите  партньори има държавни, частни предприятия и международни компании от различни сектори на дейността: държавни и общински администрации, строителство, туризъм, информационни технологии, здравеопазване, образование ,хотелерство и рестарантьорство, производство на текстил и обувки, транспорт, производство на млечни продукти  и други.

Дейности на СТМ засягат следните области:

  • Консултации и обслужване от СТМ
  • Контрол на работната среда
  • Обучение, съгласно наредби в областта на ЗБУТ
  • Медицински прегледи и медицинското обслужване на нашите партньори
  • Консултации по енергийна ефективност
  • Консултации в областта на технически надзор
  • Трудово – правни консултации

   СТМ провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми, както следва:
   • Квалификационни групи по електробезопасност За придобиване на квалификационни групи по електробезопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V. Участниците в обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в Правилника за получаване на квалификационна група. Курсовете се провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника. Обучението се провежда в подходящи зали или на място, заявено от клиента. Проверката на получените знания се извършва чрез тестове. Издава се удостоверение на всеки успешно покрил теста участник;
   • Обучения на КУТ / ГУТ Обучения на представителите на работодателите и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в търговските дружества с обем, обхват и продължителност, регламентирани в Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн. ДВ , бр. 133 от 11.11.1998 г. за проведеното обучение СТМ уведомява писмено през м. Януари на текущата година съответната регионална дирекция на ИА”ГИТ”;
   • Обучения на длъжностни лица / органи по БЗР Обучения на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд. Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. на министъра на труда и социалната политика и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най – ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд;
   • Проиграване на програми за предотвратяване на пожари и правила за поведения при бедствия и аварии. Лекторите, провеждащи обучението в са изявени специалисти в съответните области (инженери, лекари и др.), с богат професионален опит.

На 27.04.2016 г. СТМ „БЕЛЕР МЕДИКЪЛ” ООД  е проведено в  поредното обучение по „Безопасност и здраве при работа”, в което се включиха ръководители, длъжностни лица по безопасност и здраве, лица, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа и членове на КУТ/ГУТ.
Представиха се и се обсъдиха теми свързани с нормативните изисквания по безопасност и здраве, провеждането на инструктажите по безопасност и здраве при работа, воденето на фирмена документация, оценката на психо-неврологичните фактори - стрес на работното място и трудовия травматизъм. В края на обучението се проведе тест за проверка на резултатите от обучението и участниците получиха удостоверения.
Обучението се извърши от д-р Марина Белчева и инж. Анета Сталева.
Благодарим на всички участници!